નિરામય પૅરા લીગલ હેલ્પલાઈન - ગુજરાતી

અમારો સંપર્ક કરવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.

કોવિડ રસીકરણ સ્વૈચ્છિક છે અને કોઈ તમને તે લેવા માટે દબાણ કરી શકશે નહીં, ન તો તમને કોઈપણ જાહેર સુવિધાનો ઉપયોગ કરવાથી રોકી શકાય નહીં અથવા તમને રસી ન હોવાના કારણસર કોઈપણ જાહેર સ્થળે પ્રવેશ નકારી શકાય. ભારત સરકાર અને ભારતના બંધારણે તમને આ અધિકાર આપ્યો છે. કોઈ સત્તા તમારી પાસેથી તે છીનવી શકશે નહીં.

Time Name Contact number
9:00 AM to 12:00 PM ભાવના બેન શાહ 9021214044
સાવલિયા રવિ 9427886764
12:00 PM to 3:00 PM યુસુફભાઇ થાનાવાલા 9321232620
સાવલિયા રવિ 9427886764
ભાવના બેન શાહ 9021214044
3:00 PM to 6:00 PM યુસુફભાઇ થાનાવાલા 9321232620
ભાવના બેન શાહ 9021214044
સાવલિયા રવિ 9427886764
અશિતા બેન ઘીયા 9892035635
6:00 PM to 9:00 PM યુસુફભાઇ થાનાવાલા 9321232620
સાવલિયા રવિ 9427886764
ભાવના બેન શાહ 9021214044
9:00PM to 12:00 AM યુસુફભાઇ થાનાવાલા 9321232620
ભાવના બેન શાહ 9021214044
સાવલિયા રવિ 9427886764
12:00 AM to 9:00 AM ભાવના બેન શાહ 9021214044
સાવલિયા રવિ 9427886764

કોષ્ટકમાં અમારા સ્વયંસેવકોના નામ અને ફોન નંબર અને તમે તેમના સુધી ક્યારે પહોંચી શકો તે સમયનો સ્લોટ પણ છે. કૃપા કરીને અમારા કોઈપણ સ્વયંસેવકોને યોગ્ય સમય સ્લોટ મુજબ કૉલ કરો. કાયદેસર રીતે તમારી જાતને કેવી રીતે સુરક્ષિત કરવી તે અંગે તેઓ તમને માર્ગદર્શન આપશે.

શું તમે પણ આ કાર્યમાં જોડાવા માંગો છો?